Günlük Dua

Allahümme lâ ilâhe illâ ente: Tanrı yok, sadece Sen!
Vahdeke la şeriyke lek: Ortağı olmayan TEK’sin.
Ve enne Muhammeden abduke ve rasûlüke:
Ve kesinlikle “abd” ve rasûlündür Muhammed.
Subhaneke ve bihamdike adede ilmike ve rıdae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik; kemâ yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik: İlmindeki sayı kadar, Sen razı olasıya kadar, arşının ağırlığınca, kelimatının adedince, vechinin celâli ve saltanatının azameti gereği kadarıyla hamdinle tesbih ederim.
Ente rabbiy ve ente halakteniy ve ente tehdiyniy: Rabbimsin, yaradanımsın, hidayet edenimsin;
Ve ente tu’timuniy ve ente teskiniy: Yediren ve içirenimsin.
Ve ente tumıytuniy ve ente tuhyıniy: Ölümü tattıran ve hayata kavuşturansın;
Ve ene ala ahdike ve va’dike mestata’tu: Gücüm kadarıyla ahdin ve va’din üzereyim;
Ve euzü bike min şerri ma sana’tu: Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.
Ve ebûu leke bini’metike aleyye: Üzerimdeki nimetini itiraf ederim.
Ve leke eslemtu, ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu: Sana teslimim, sana “B” sırrıyla iman ettim, tevekkülüm sanadır, sana yöneldim, seninle kazandım, hüküm sana ait;
Ve euzü birıdake min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve birahmetike min ğadabike ve euzübike minke; la melcee ve la mencee minke illa ileyk: Hoşnutsuzluğundan rızana, cezalandırmandan affına, gazabından rahmetine, senden sana sığınırım. Zira senden başka sığınacak, kurtulup necat bulacak yer yok!
İnniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyren kesiyra: Gerçekten nefsime çok büyük zulmettim.
Ve lâ yağfiruz zünûbe illâ ente; fağfirliy hatıyetiy ve cehliy ve israfiy fiy emri ve ciddiy ve hezliy ve hataiy ve amdiy ve ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma a’lentu ve mea ente a’lemu bihi minniy; mağfireten min indike, verhamniy: İndinden bir mağfiret ile beni, hatamı, cehaletimi, emrinde haddi aşmamı, ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, bilmeyerek ya da bilerek yaptığım kusurlarımı; önceden gönderdiklerimi ve sonraya bıraktıklarımı; senin benden daha iyi bildiğin gizli ya da açık işlediğim hatalarımı bağışla ve bana merhamet et!..
İnneke entel Ğafûrur Rahiym ve Tevvâbur Rahiym: Kesinlikle Gafur, Tevvab ve Rahim’sin.
Ve La havle ve lâ kuvvete illa bike: Havl ve kuvvet ancak seninledir.
Ve la yeuduHu hıfzuhuma ve Huvel Alıyyul Aziym ve ente Rabbul Arşilalıyyulaziym ve sallallahu ala seyyidina Muhammed : Onları (semaları ve arzı) muhafaza etmek O’na ağır gelmez. O Alîy (sınırsız yüce) ve Aziym’dir (sonsuz azamet sahibi). Ve sen, Aliy Azim Arşın Rabbisin. Ve Efendimiz Muhammed Mustafaya salat u selam olsun.

Check Also

Yunus Emre 23. Bölümden – 44. Bölüme kadar

   Yunus Emre – 23  Yunus Emre – 24 Yunus Emre – 25  Yunus Emre ...