Tanrı Yok !

Tanrı yok. Tanrı (kavramı) , lisan ile tarif edemediğimiz bir şeyin sembolik işaretidir. Ve bu yüzden tanrının dini de olmaz.
Öyle tasavvur etmeliyiz ki Tanrı, bilmemezlik değil, daha ziyade bizim bildiklerimizin tamamen dışında olan, “bilinebilirlik” özelliği (niteliği) olmayan bir şeydir.
Ölcülebilinir bir kalitede/degerde değil.
O aslında bizim “Dairenin rengi nedir?” sorusunu sormamız gibi bir şeydir.
Daire kırmızı mı yeşil mi veya mavi mi?
Hayır!
O ne mavi ne kırmızı ne de yeşildir. O (daire) renksiz de değildir..
Dairenin rengini sormak anlamsızdır…
Çünkü Daire rengi tanımıyor.Bunu çokları kavramak istemiyor.
Siz cebinizden bir kalem çıkarıyorsunuz, bir daire çiziyorsunuz ve diyorsunuz ki: „Bak,bu daire mavi işte!“
Evet, bizim çizdiğimiz daire mavi, ama bu renk benim kalemden meydana geldi, Dairenin kendinden değil !
Tanrısallığı ifade ettiğimiz kalemin rengi dindir. Ama dairenin kendisini (aslını) biz çizemeyiz! 
O, renkle hiç ilgisi olmayan bir şeydir.
Ve bir daireyi çizebildiğim renk sayısınca çok din vardır.

***

Düşünmek için:
(bizce Sn. Prof. Hans-Peter Dürr´ün 1 dak. 35 saniyelik sohbetinden ortaya cıkan sonuç)

—> „Tanrı yok…“

—> „Kul Allahı idrak edemez..kul ebeden kul kalır..“
“Ama dairenin kendisini (aslını) biz çizemeyiz! “

—> „Çünkü Daire rengi tanımıyor…
NOKTA gözünden çokluk mevcud değil..?“

—> „Bak, bu daire mavi işte!“
„Allahı tüm izahlar, KULa göredır, izafidir, asla mutlak gerçek değil.. müslümanlık, hrıstıyanlık, yahudilik, budizim,taozim, advaita vs vs… hep KULdandır, KUL içindir, KULluğu idrak içindir. Evrensel gerçeklere göre, göreseldir..!“

—> „Allaha giden yol nefislerincedir..!“
“Ve bir daireyi çizebildiğim renk sayısınca çok din vardır. “

—> „Allahı idrak, idrak edilemeyeceğini idrakdir..!“ (mutlak gerçek..!)
“… dairenin kendisini biz çizemeyiz! “

—> „Zatını idrak edebilirsin, ama ZATı asla..!“ AH.

—> „Sen den < ´O´na olan tüm tarif, sözler, yollar, izafidir, göreseldir, ve `O´nun katında ham hayaldır.. Sen´in ´O´ nun hakkında kavradığını sandığın herşey, yine Sana göredir.. Teklik, Kader , Hiçlik vs vs hep Sana göredir..!!“   >

Hatırla: Dostan Dosta,

“Mutlak Hakikat açılmamış bir  kutudur;  gerisi  hayâldir!..” A.H

 

—————————————————————————————————————————————–

Ingilizce:

„Tanrı yok..!“  
Sn. Prof. Hans-Peter Dürr´den kısa ve özlü, anlamlı bir sohbet:

Ingilizce:
There is no God!

Hans-Peter Dürr: There is no God. God is a symbol for something what we cannot express in words. That’s why there is also no God’s religion. We have to imagine that God is something that is not a nescience, but something that is generally beyond our knowledge that has no quality of being known. It’s like when we pose a question:
what is the colour of a circle? Is it red, green or blue?
No, it’s neither blue, nor red, nor green. It’s also not colourless. The question about the colour of a circle is absurd, because a circle knows no colour. Many of us cannot understand it. They take a pen out of their pocket and draw a circle on a piece of paper and say:
„look, this circle is blue, isn’t it?“ 
Yes, the circle drawn by us is blue, but the colours come from our pen and not from a circle. The colour of a pen is the religion, with which we express the divinity, but we cannot draw the circle ourselves. It is something that has nothing to do with colours. And there are so many religions as colours, with which I can draw a circle.

By Prof.Hans Peter Dürr, Sep 9, 2006 5:55:00 PM

http://www.droppingknowledge.org/bin/posts/focus/23794.page;jsessionid=44B6A6077D3BDF5E8643551294146FA9

 

***

—————————————————————————————————————————————–

Almanca:

„Es gibt keinen Gott…“

Es gibt keinen Gott. Gott ist ein Symbol für etwas, was wir nicht in Sprache fassen können. Und deshalb gibt es auch keine Religion Gottes.
Gott, muss mann sich vorstellen, ist etwas, das nicht ein Nichtwissen ist, sondern das überhaupt außerhalb unseres Wissens ist. Das nicht die Qualität der Wissbarkeit hat. Es ist etwa so wie wenn wir die Frage stellen: „Was ist die Farbe eines Kreises ?“
Ist er Rot, Grün oder Blau ?  Nein.
Er ist weder Blau noch Rot noch Grün. Er ist auch nicht farblos.
Die Frage nach der Farbe des Kreises ist unsinnig.
Weil ein Kreis kennt nicht die Farbe. Das sehen viele nicht ein.
Sie nehmen einen Stift aus Ihrer Tasche, malen einen Kreis auf einem Papier, und sagen :
“Sieh mal dieser Kreis ist doch Blau!“
Ja der von uns gemalte Kreis ist Blau, aber die Farbe, die kommt von meinem Stift, und nicht von dem Kreis.
Die Farbe des Stiftes ist die Religion, mit der wir das Göttliche ausdrücken. Aber den Kreis selbst können wir nicht zeichnen.
Es ist etwas, was mit Farbe nichts zu tun hat. 
Und es gibt so viele Religionen wie es Farben gibt, mit denen ich einen Kreis male…

>   Görüntülü seyr etmek için:
Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=ke-weXbXxdA

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...