Ruh Hakkında !

İnsanı incelerken «beden» dedik, «nefis» dedik, «RUH» kelimesiyle kastedilen mânâ üzerinde, daha evvelki konuşmalarımızda durmuştuk.icerik_ah

«Ruh bilinmez» şeklindeki yanlış düşünceler dolayısıyla «Ruh» hakkında konuşmayı yasaklayanlara karşı şu açıklamayı yapalım. Önce şu olayı görelim:

Abdullah ibn-i Mesûd radıya’llâhu anh naklediyor:

«-Ben Rasûlullah’ın maiyetinde bir tarlada yürüyordum. O da hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. Derken birkaç yahudiye tesadüf ettik.

Bir kısmı diğer kısmına:

-O’na RUH’dan sorun!..dediler. Buna karşılık diğerleri de:

-Sizleri hoşlanmayacağınız bir cevapla karşıladığı takdirde, âkıbetinden korkacağınız böyle bir suale niye gerek duyarsınız ki?.. dediler. Diğerleri ısrar etti.

Bunun üzerine birisi kalkıp Hz.Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem’e RUH’dan sordu.

Hz.Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem ona hiç cevap vermeyip sükûta daldı!..

Ben derhal bildim ki, vahiy olunuyordu. Olduğum yerde dikildim. Vahiy nâzil olunca şöyle buyurdu:

-SANA RUH NEDİR? DİYE SORDULAR. ONLARA DE Kİ:

«RUH RABBIMIN EMRİNDEDİR!.. SİZLERE (Onlara) ANCAK PEK AZ BİR İLİM VERİLMİŞTİR!..” (İsrâ – 86) – (Hadîs: Müslim)

Evet, görüldüğü üzere âyette ki «sizlere» kelimesi, «yahûdî» anlayışını muhatap olarak almaktadır!..

Hadîsi şerîfte; bu âyetin «Yahûdilere» geldiğini de bir diğer nakildeki, «ONLARA» ifadesi son derece açık bir şekilde göstermektedir. Zirâ o okunuşa göre Ayette «SİZLERE» yerine «ONLARA» kelimesi yer almaktadır. (Bakınız: Müslim)

Esasen «Vahdet sırrı», İslâm ümmeti için «RUH»un hakikatının anlaşılması esasına dayanmaktadır.
Bu sebepledir ki, İslâm’da, sayısız evliyâ bu sırra ulaşarak «vahdet» kemâlini yaşamışlardır.

Zaten. Temelde, bâtın kapısı kapanmış olan yahûdî anlayışı «RUH» meselesini kavrayamaz. Kavradığı zaman ise, zaten yahudilikten çıkmış ve islâm itikadını kabul etmek mecburiyetinde kalmış olur.

Evet, şimdi bu açıklamadan sonra «RUH» hakkında izahlarımıza devam edelim…

Kişinin Ruhunu beyin meydana getiriyor! Ruhu beynin meydana getirmesi hasebiyle, nasıl oluyor da cevher oluyor ve yoğunlaşarak ölüm ötesi bedeni meydana getiriyor.

«Ruh», esas itibariyle, kâinatta var olan mutlak enerji ve “ŞUUR“un, o günkü adıdır. Kâinatta var olan mutlak enerjinin eski dildeki adıdır. Dolayısıyla kâinatta var olmuş olan her şey, bu «Ruh»la ve «Ruh»tan meydana gelmiştir!..

Mutlak mânâda «RUH» kelimesiyle kastedilen kavram, «Kâinatın Ruhu`dur». Bu Ruh, bütün ilâhi isimler diye kastedilen manâları kendinde toplamıştır. Daha doğrusu bu isimler, ondaki manâları târif sadedinde kullanılmıştır!.. Buna «Ruh-u A’zâm» da derler, «Hakikat-ı Muhammediye» de derler, «aklı evvel» de derler!

Hayatiyetin menşei ve cevheri olması itibariyle, «Ruh», «Ruh-u A’zâm» derler. İlâhi isimler diye kastedilen mânâları hâvi olması itibariyle «Hakîkat-ı Muhammediye» derler. Bu mânâları müşahede etmesi ve kendini tanıması bilmesi itibariyle de «Aklı Evvel» derler.

Ruhun, tasavvufi deyişle, tecellileri veya bugünkü dille yaydığı enerji, yoğunluk kazanmak suretiyle galaksiler, yıldızlar, gezegenler dediğimiz sistemleri meydana getirmiş. Bu yıldızlarda, çeşitli mânâlar istikâmetinde radyasyonlar yaymış ve bu yayılan radyasyonlarda, ilâhî isimlerin mânâları tecelli etmiş. Nihayet bu mânâları ortaya çıkarabilecek mâhiyette beyin oluşmuş ve her beyin kuvveden fiile çıkarabildiği manâlar nispetinde de kayıtlılık veya kayıtsızlık hükmüyle kendini seyredebilmiştir.

Bu mânâda mutlak Ruh, beyini oluşturmuş, beyin de kişilik ruhunu meydana getirmiştir!

Ruh-u A’zâm, en alt noktada beyni meydana getirmiş ve en alt noktadaki beyin, «insan ruhu»nu meydana getirerek; bu ruhun, istidatı nispetinde «Ruhu A’zâm»daki mânâları yüklenmesini sağlamıştır. (Ruh-u A’zâm en üst noktada diye tarif edilir.)

Böylece cüzi mânâdaki, insan, teklik anlamındaki «Ruhu A’zâm» veya «Aklı Evvel» veya «Hakîkatı Muhammediye» denilen varlığa, tüme, ayna olmuştur!.. Amma ki, ayna olan varlık, aynada boy gösteren varlıktan mahiyet olarak veya manâ olarak ayrı bir şey değildir!..

İnsanın, ölüm ötesi yaşamda devamını sağlayan yapısı, bilindiği gibi «RUHU»dur.

«RUH» nedir?.. Elbette ki, burada sorulan ve açıklanmak istenen,

«RUH», bireysel ruh yani-«insan ruhu»dur.

Peki, «İnsan Ruhu» nasıl meydana gelmektedir ve özellikleri nelerdir:

Ana rahmindeki 120. günde cenine «ruh üflenmesi» diye anlatılan olay tamamıyla mecazî bir anlatımdır. Elbette ki Allah, «üflemekten», hele hele, «kendi ruhunu üflemekten» tamamıyla münezzehtir!..”

Nitekim bu durumu yaklaşık 1000 sene evvel yaşamış olan büyük tasavvuf ehli Gavsı âzam Abdülkâdir GEYLANİKaside-i Ayniyye isimli eserinde açıklamış ve özetle şöyle demiştir:

«- Bu bir kinâyedir!.. RUH, Onun kendisi değil midir ki?..»

Evet, burası SON DERECE ÖNEMLİ, üzerinde son derece geniş ve peşin hükümsüz tefekkür edilmesi zorunlu bir husustur.

İmam GAZALİ`nin de işaret ettiği gibi, «İNSAN RUHU» dışarıdan gelip insan bedenine giren bir şey değildir?

Cenin 120. günde, beyin çekirdeğiyle ilk kozmik ışınları değerlendirecek düzeye ulaşır.

Ulaşmış olduğu bu kapasitede, «bir melek gelir ve ruhu üfler». Yani, gelen kozmik ışınlar bu beyinde «kişilik ruhu» veya «insan ruhu» denilen dalga üretimini başlatan ilk hareketi meydana getirir.

Beynin 120. günde ulaştığı bu kapasite ile, kozmik ışınların etkisi sonucu ölüm ötesi yaşamda devamını sağlayacak olan dalga bedeni üretmeye başlaması olayına din terminolojisinde
«bedene ruh üflenmesi» tanımı getirilmiştir!..

Beynin ürettiği bu «RUH» adı verilen dalga beden dört veya üç katlı olarak incelenebilir.

Bizim araştırma ve tetkiklerimize göre, kısaca «RUH» denilen «insan ruhu» üç veya dört bölümde meydana gelmektedir.

1.-Taşıyıcı dalgalar (ruh). Hologramik görüntülü dalga beden.

 2.-«Antiçekim» özellikli dalgalardan oluşan yük.

 3.-Pozitif enerji yükü. (enerji dalgası – Nur)

 4.-BELLEK dalgaları.

&

 1-Taşıyıcı dalgalar. (RUH)

Taşıyıcı ruh, insanın sonsuza dek yaşamını, varlığını sürdürmesine sebeb olan esas dalga hammaddeli yapıdır. Görüntüsü «hologramik» bir şekildir. Çeşitli sebeplerle ve şekillerde deforme olsa dahi, daha sonraki aşamada tekrar eski haline dönebilme özelliklerine sahiptir.

Esas itibariyle, fizik bedenin karşılığıdır. Şekli, görünüşü, ayrıldığı andaki fizik bedenin aynıdır. Ancak, fizik bedende bir kaza ile meselâ bir kol veya bacak kesilmiş ise, o kol veya bacak daha önceden var olduğu ve bu durum da ruha yansıdığı için, bu kesilmeden dolayı ruh bedende böyle bir eksiklik görülmez.

Günümüz modasıyla «uzaylı» varlıklar denilen «cin»lerin bedeniyle insanın bu taşıyıcı ruhu aynı yapısal özelliklere sahiptir.

&

2-«Antiçekim» dalgaları

Bugüne kadar genelde hep kapalı geçilen bir husustur bu anlatacağımız. Bu hususla ilgili Hz. RasûlullahAleyhis-selâm’ın açıklamalarını ileride «KADER» bölümünde okuyabilirsiniz.

Cenindeki beyin çekirdeği 120. günde çok çok önemli bir tesir ile karşı karşıyadır. Hatta bir insan için varlığın en önemli olayı bu anda cereyan etmektedir, cümlesini çok rahatlıkla söyleyebilirim.

Zira…

O anda, beyin çekirdeğine isabet eden kozmik ışınlar, şayet beyinde bir devreyi faaliyete geçirirse, bu takdirde beyin «ANTİÇEKİM» dalgaları üretmeğe başlayacaktır.

Beynin ürettiği bu «antiçekim» dalgaları, «taşıyıcı ruh» dediğimiz dalga yapı üzerine yüklenmiş olarak üretilir.

Bir diğer ifade şekliyle.

Şayet, beyinde 120. günde «antiçekim» dalgaları üretim devresi açılmış ise, bu kişinin ruhu dediğimiz taşıyıcı dalgalar, «antiçekim» dalgaları ile yüklenmiş olarak beden örgüsünü oluşturur. Yok, eğer «antiçekim» dalgaları devresi açılmaz ise, bu defa «ruh» dediğimiz «taşıyıcı dalgalar» sadece kendi başlarına meydana gelirler.

«Antiçekim» dalgalarının özelliği, yüklenmiş olduğu dalga bedeni, yüklenmiş olduğu ruhu, dünyanın ve güneşin çekim alanında bağımsız hale kavuşturmaktır.

Aynı zamanda «Antiçekim» dalgalarının ikinci bir özelliği de, ruha «pozitif enerji» sağlayan dalgaları yüklenmektir. Yani, 3. tür dalgalar, bu 2. tür dalgalara yüklenmektedir. Şayet, beyin, ikinci tür dalgaları üretmiyorsa, bu takdirde, üçüncü tür dalgalar yüklenecek mahal bulamayacakları için, üreten birime hiç bir fayda sağlamayacaktır, ölümötesi yaşantısında!..

«Antiçekim» dalgalarının üretilmesi konusunda insanın kesinlikle hiç bir dahli yoktur!..

Nasıl, 120. günde beyin çekirdeği, ulaştığı kapasite sonucu, aldığı kozmik ışınım ile otomatik olarak ruhu üretmeye başlıyorsa; insan bilincinin bunda hiç bir katkısı yok ise; aynı şekilde, «antiçekim» dalgalarının üretilmesini sağlayan devrenin açılıp açılmaması konusunda da kişinin hiç bir dahli mevcut değildir!.. Bu açılımı sağlayacak kozmik ışınım ya o anda, o birimin beynine ulaşır ve o devre açılarak, «antiçekim» dalgası yüklenmiş «ruh» üretilmeye başlanır; ya da o açılımı sağlayacak ışınımdan mahrum kalan beyin, «antiçekim» dalgalarını üretmeksizin, «ruhunu» üretir!

Bu durumda da, «antiçekim» dalgasından mahrum olarak «varolan» ruhun, kesin olarak âkıbeti, ebedî bir şekilde «cehennem» diye tasvir edilen Güneş`in içinde kayıtlı yaşamdır.

İşte İslâm Dininde bu olaydan Hz. Rasûlullah Aleyhis-selâm, «KADER» ile ilgili hadislerinde özetle
ve meâlen şöyle bahseder:

«-Allah bir mahlûk hükmedip yaratmak istediği zaman Melek:

-Ey Rabbim, erkek midir, dişi midir; SAİD midir, ŞAKİ midir; rızkı nedir, eceli nedir. diye sorar.
BUNLAR ANASININ KARNINDA İKEN BÖYLECE YAZILIR.”

İşte bu ve «KADER» bölümünde naklettiğimiz diğer hadislerde bahsedilen «SAÎD»lik ve «ŞAKλlik kelimeleriyle anlatılan olay budur!..

Bahsettiğimiz «antiçekim» dalgalarını üreten beyinler «SAİD» kelimesiyle, yani «saadete ermiş» anlamında anlatılmaktadır!.. Buna karşılık «antiçekim» dalgalarından mahrum olarak meydana gelen insan ruhlarına ise «ŞAKİ» denilmektedir!.. Yani, şekâvet halinde olan!..

Ne «SAİD», ameliyle «saîd» olmuştur; ne de «ŞAKİ», amelsizliğiyle «şakî» olmuştur!..
Hiç biri yaptıklarıyla veya yapacaklarıyla diğer bir hale dönüşmez!..

Bu olay 120. günde bir anda olup biten bir iştir!..

«Antiçekim» dalgalarıyla güçlendirilmiş ruh, anlamına «SAİD» kelimesiyle işaret edilir ki; bu kişinin ruhu, neticede kesinlikle «cennet» ortamına ulaşacaktır!.

«Antiçekim» dalgalarından mahrum ruh, anlamına «ŞAKİ» kelimesiyle işaret edilir ki, bu kişinin ruhu ebedî olarak «cehennem» diye tavsif edilen Güneş içinde mahsur kalacaktır!..

Bu durumun, kişinin ameline bağlı olarak meydana gelmediğine Hz. Rasûlullah Aleyhis-selâm
şu kelâmıyla işaret eder:

«-Muhakkak ki hiç biriniz amelinizle cennete giremezsiniz!..

– Sen de mi Yâ Rasûlullah?..

– Evet, ben de!.. Ne var ki Allah`ın rahmeti beni kuşatmıştır!»..

Evet, burada da işaret edildiği gibi, kişinin cennete girmesi, görüldüğü gibi ameline değil, Allah`ın rahmetine bağlanmıştır; ki, bu tariften murad da, «takdir gereği olarak», kişinin beyninin «antiçekim» dalgaları üretmesine bağlanmıştır!..

Şayet izah edebildiysek, şimdi geçelim «ruh»a yüklenen 3. kat dalgalara.

&

3-Pozitif enerji yükü

Pozitif enerji adını verdiğimiz bu dalgalar beynin «verici» mahiyetteki düşünce ve fiillerinden oluşan bir enerji türüdür!.. Dindeki adı «sevab»tır!..

Pozitif enerjinin karşıtı olan «negatif enerji» adını verdiğimiz dalgalar ise beynin «alıcı», «birimsel menfaate dönük» davranışlarından oluşur. Dindeki adı «günâh»tır!..

Pozitif enerji dalgalarının yükleneceği dalga türü «antiçekim» dalgalarıdır. Şayet, «antiçekim» dalgaları üretilmiyorsa, pozitif enerji dalgaları üretilse bile yüklenecek mahal olmadığı için, ölüm ötesi yaşamda kişiye bir yarar sağlamaz. Ancak bu dünyada yaşanırken, kazanılan bu dalgaların getireceği olumlu sonuçlar söz konusudur!..

Negatif enerji dalgaları ise yüklenmek için «antiçekim» dalgalarına ihtiyaç duymaz!.. Direkt olarak taşıyıcı ruh dediğimiz ana bedeni oluşturan dalga bedene yüklenir.

Pozitif enerji dalgaları (sevap) kişinin ilk şuur hallerinden itibaren üretilir. Bu sebepten 5-6 yaşından itibaren çocuğa müsbet çalışmalar tavsiye edilir ve bu istikâmete yönlendirilir.

Negatif enerji dalgalarını (günah) ise beyin «büluğa ermek» diye tanımlanan cinsiyet hormonlarının salgılanmasından sonra üretmeye başlar! Zira bu dalgalar, beynin biokimyasının seks hormonlarıyla etkilenmesinden sonra beyin tarafından üretilebilmektedir. Bunun için de, büluğdan evvel kişinin günâhları yazılmaz, diye mecazi bir şekilde anlatılır bu durum.

« EĞER ŞİRK KOŞARSAN AMELLERİN BOŞA GİDER.» (39-65)

Âyetinde işaret edilen şirk koşularak ölme hali, «şakî» olma sonucu beyinde «antiçekim» dalgası üretilmeme halidir ki, bu yüzden pozitif enerji dalgaları ruha yüklenemez ve bunun da sonucu olarak kişinin amelleri boşa gitmiş olur!..

&

4-Bellek dalgaları

Bellek dalgaları kişinin tüm düşüncelerini, duygularını, arzu ve isteklerini; kısacası kişiyi başkalarından ayıran tüm zihinsel verilerini ihtiva eder!.. Bunlar, aynen televizyon dalgaları misâli, ses-görüntü yüklenmiş bir biçimde hologramik bedene eklenir.

Ölüm ötesi kişilik, bu bellek dalgalarının muhtevası olarak sonsuza dek devam eder.

Beyindeki tüm zihinsel faaliyet, hiç biri kaybolmaksızın, her an ruha yüklenir. Yüklendiği dalgalar dediğimiz hologramik dalga bedendir ki; ikinci ve üçüncü sırada saydığımız dalgalarla bir bağlantısı yoktur. Yani, ikinci ve üçüncü sırada anlattığımız dalgalar olmasa dahi direkt olarak sürekli bir biçimde, 1. anlattığımız bedene yüklenmektedir.

Bilinç (şuur) dediğimiz şey, bu bellek dalgaları şeklinde -ruh’ta yerini alır. Bir diğer ifade ile, bilincin bedenidir bellek dalgaları!..

Evet, İNSAN denildiği zaman, ölümötesi yapısı itibariyle bu dört ayrı dalga boyundan oluşan hologramik dalga bedenli varlık anlaşılır!

Soru

Cehennem’de insan kaç yaşında ölürse, o sûretle var olacaktır” görüşünün esprisi
neye dayanmaktadır?

Cevap

Ruhun ölümötesi yaşamdaki sûreti, bedenle ilişkisinin bittiği son andaki görüntüdür… Bu mahşerde de aynen devam eder!…

Soru

İnsan ruhunun beyin tarafından üretildiğini söylüyorsunuz. Bu konuya ters görüş öne sürenlere nasıl bir yanıt verebiliriz.

Cevap

Eğer o kişi hâlâ tanrı kavramına dayalı düşünüyorsa, elbette ki dışarıdan gelen ve bedenden önce yaratılan bir ruhtan söz edecektir..

Gazali`den alıntı bir kitapta;
Hz. Muhammed’in ruhunun
bile
 bedeni oluşmadan önce
var olmadığı yazılıdır…

Biz hâlâ dışarıdan, cin türü,
şeffaf bedenli bir meleğin getirdiği
ruhtan sözediyorsak; buna verilecek cevap, “anlayışın mübarek olsun!” demekten
başka bir şey olamaz…

Tenezzülât mertebelerinin tamamı ruhtan meydana geldiği için; varlıkta olan her şey
RUH ile kâimdir; ve ruhtaki mündemiç şuur ile de şuur sahibidir!… Ve bu yüzden
de herşey hayat sahibidir…

Dünyanın da Güneşin de, ruhları ve dolayısıyla şuurları vardır… Ve her şey; hiç bir şey hariç olmamak üzere her şey her an her yerde Allah’ı hamd ve tesbih etmektedir… Bu da onların ruh ve şuur sahibi olmalarından dolayıdır…

İnsan ruhunun farklılığı ise, tenezzülâtın sonunda beden boyutundan uruç istikametine dönüşte ortaya çıkan bir ruh olmasıdır ki; bu ruh eğer urûcuna devam ederse daha sonra da NURa dönüşür ve Cennet boyutunda yaşamaya devam eder…

***

Soru

Hafıza, bellek dalgaları şeklinde ruha kaydediliyorsa, ruh beden terkedildiğinde durum ne olacak?

Cevap

Hafızadaki bilgiler ruhun beyin tarafından üretilişi anından itibaren otomatik olarak ruhun bünyesinde oluşturulduğu için, ruh bedenden oluşacak olan nur bedene de
gene otomatik olarak dönüşür…

Soru

Ruhu olmayanın hafızası olmaz mı?

Cevap

Ruhu olanın hafızası vardır; fakat her hafızası olanın ruhu yoktur… Yani ölümötesi yaşamını sağlayacak olan beyin üretimi kişilik ruhu, demek istiyorum… Unutmayın ki, genetik hafıza başka şeydir;
ruh hafızası başka şeydir.

Soru

Beyin bizde iken yaşadığımız herşey ruh bedenimize yükleniyor ve ölüm ötesinde karşımıza çıkıyor da, hastalık türü acı ve ağrılarımız ölümle bitiyor. Onlar ruha yüklenmiyor mu? ..

Cevap

Rüyada duyduğun acı, beynin ruha yüklediğini gösterir… Kabir azabı dahi bu yüklenmeden dolayıdır…

Soru

Beynin ruha yükledikleri sadece bilincinde olduklarımız mıdır?…

Cevap

Düşüncelerinizden de mesulsünüz” Âyeti var mı Kur’ân ‘da; ve bu Âyet daha sonra iptal olmamış değil mi ….?…

Soru

Beyin bizde iken yaşadığımız herşey ruh bedenimize yükleniyor ve ölüm ötesinde karşımıza çıkıyor da, hastalık türü acı ve ağrılarımız ölümle bitiyor. Onlar ruha yüklenmiyor mu? ..

Cevap

Rüyada duyduğun acı, beynin ruha yüklediğini gösterir…

Soru

Tenezzül teorisinde bir ara boyut olan Mertebe-i Ervah, Ana Ruh`lar ve/veya Ruh-u A`zâm ‘lar mertebesi mi; yoksa tüm
birimsel ruhları kapsar mı?…

Cevap

Buradaki “ ruhlar”, birimleri oluşturan mânâlar anlamınadır…

Soru

Beyin son ana kadar ruha yükleme yaptığına göre, son anda ki şehâdet geçerli olur mu?…

Cevap

Şâhid olmuşsa, evet!. Şehâdet, son ana kadar geçerlidir…

Soru

Beyin sadece değerlendirebildiklerini mi ruha yükler? …

Cevap

Beynin algıladığı her şey!…
Senin farkında olman şart değil!..

Soru

Tekvir Sûresi 7. Âyetinde “Ruhlar çiftleştiği zaman…” ne demektir?

Cevap

Ruh yaşamı kıyâmete kadar kabir âleminde devam edecektir… Kıyâmet ertesinde Ruh bedenler yeniden o boyut şartlarına göre oluşan bir bedene bürünerek dünyadaki yaşamda olduğu üzere mahşer ortamında yer alacak ve
bu bedenler Cehennem ortamında da devam edecektir.

Check Also

Ayna Nöronlar Realitesi

Ahmed Hulûsi‘nin On Yıl Önce Yazdığı; Kurân‘da Bildirilen “Ayna Nöronlar” Realitesi Nisa 140-) Size inzâl ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.